ÖPPETTIDER

Här under kan du se vilka dagar och tider vi har öppet i hallen. Du kan även se om det är något speciellt inplanerat, typ tävlingar m.m. Står det endast ”Öppet” då är alla åkare(sporter) välkomna. Åkare under 13 år behöver ha vårdnadshavare på plats under hela passet!

För dom som önskar att ha hallen för sig själva, eller skolor som vill ha sin kommande idrottsdag i Capital Bikepark går det bra att kontakta oss på info@capitalbikepark.se

OBS! Tiderna kan ändras med kort varsel och skrivs oftast upp dagen innan. Kolla alltid öppettiderna samma dag ni åker till hallen! Inga fasta öppettider i nuläget! Hallen är öppen under vintern då utomhus åkning ej är möjligt. Kan även förekomma enstaka dagar under sommaren då vi håller öppet så håll koll på denna sida.

Det går bra att betala med kort i hallen.(Ej medlemskapet och entréer måste betalas med swish.)

KLICKA HÄR!!! För att teckna och betala medlemskap i föreningen Capital Bikepark Locals CK.  

(Medlemskap är ett krav för att få åka i hallen och för att minska köer samt väntetid i hallen ber vi er att registrera och betala medlemskapet innan du besöker hallen.Ta med en kopia på din betalning!!)

OBS!! Om ingen öppettid är inskriven i kalendern betyder det att hallen är stängd, står det ”Bokad” är den också stängd , står det t.ex BMX/MTB öppet då är det endast cyklister ,står det Tjej öppet är det endast tjejer o.s.v !!

Klicka på texten ”Öppet” för att se när vi stänger.

——————————————–

Opening hours.

Below you can see what days and times we have open in the park. You can also see if there is anything specially planned, such as competitions or the park is booked etc.

If it only says ”Open” then all riders (sports) are welcome. Riders under the age of 13 need to have a guardian on site throughout the session!

For those who want to have the park for themselves, or schools that want their upcoming sports day in Capital Bikepark, you can contact us at info@capitalbikepark.se

NOTE! The times can be changed at short notice and are usually written down the day before. Always check the opening hours the same day you go to the park! No fixed opening hours at the moment! The park is open during the winter when outdoor riding is not possible. Can also occur a few days during the summer when we are open, so keep an eye on this page.

It is possible to pay by card in the hall. (Not membership in the association, it must be paid with swish.)

Click here to sign up for membership in the association !!

(Membership is a requirement to ride in the park and to reduce queues and waiting time in the park, we ask you to register and pay the membership before you visit the park. Bring a copy of your payment !!)

NOTE !! If no opening hours are written in the calendar, it means that the hall is closed, it says ”Booked” it is also closed, it says  ”BMX/MTB open” then it is only cyclists, it says ”Girl open” it is only girls, etc!!
Click on the text ”Open” to see when we close.